Jak pracujemy

[valueColumn title=”1. Liczy się dobry start!” subtitle=”rozpoczynamy od empatii” image=”814″]Proces projektowania rozwiązań zaczynamy od głębokiego słuchania naszego Klienta i zrozumienia jego uwarunkowań, potrzeb i wyzwań. Pomaga to wspólnie wypracowywać dobre rozwiązania, które przyjmą się w danej rzeczywistości.[/valueColumn]
[valueColumn title=”3. Mapa podróży” subtitle=”definiujemy potrzeby, kierunki i cele” image=”816″]W podróży pomocna jest mapa – ułatwia odnalezienie drogi i dotarcie do zamierzonego celu. Określamy etapy czekającej nas podróży – mapujemy potrzeby, kierunek i cele, które chcemy osiągnąć.[/valueColumn]
[valueColumn title=”2. Poszerzamy horyzonty” subtitle=”tworzenie rozwiązań” image=”813″]Wspólnie tworzymy, rozwijamy i testujemy rozwiązania. Dobieramy metody, narzędzia, sposoby działania, które pomogą nam osiągnąć określone cele. Dbamy, aby projektowane rozwiązania były właściwe w kontekście konkretnego wyzwania i sytuacji klienta.[/valueColumn]
[valueColumn title=”4. Rozwijamy skrzydła ” subtitle=”Wdrożenie” image=”818″]Ułatwiamy wprowadzanie rozwiązań poprzez budzenie w ludziach zaangażowania i odpowiedzialności. Stosujemy metodykę nauki w działaniu, która daje możliwość szybkiego i trwałego wprowadzania w życie wypracowanych rozwiązań.[/valueColumn]
[valueColumn title=”5. Utrzymanie kursu… ” subtitle=”a może dalsze wznoszenie?” image=”820″]Udany lot daje radość, satysfakcję i poczucie sukcesu – na tym etapie oceniamy realizację naszych celów. Planujemy działania, aby zapewnić ciągłość uzyskanych efektów a dla tych którym mało … planujemy dalszy rozwój.[/valueColumn]

Jesteśmy zbyt pięknie skomplikowani, aby na każde działanie człowieka znaleźć jeden wzór, definicję, równanie. Łączymy odmienne doświadczenia, branże, ekspertów, by rozwijać kreatywność i kompetencje. Metody, które wykorzystujemy w swojej pracy:

Action learning

Nauczyć się czegoś, to znaczy chcieć i umieć robić to w rzeczywistym środowisku. Model opiera się na założeniu, że proces edukacyjny rozpoczyna się od praktyki.

Metoda Trop

Integruje działania na trzech poziomach: służy ludziom poprzez roz­wijanie postaw, ułatwia integrację emocji związanych ze zmia­nami myślenia i działania, uspraw­nia pracę zespołów tworząc prze­strzeń dla syner­gii.

Design thinking

Usystematyzowane podejście do procesu innowacji. Jego podstawowe założenia to koncentracja na użytkowniku, interdyscyplinarne podejście, eksperymentowanie i częste testowanie rozwiązań.

Problem – solving

Sposób metodycznego, kreatywnego i uporządkowanego dochodzenia do innowacyjnych rozwiązań, poprzez twórcze podejście do problemu, szukanie przełomowych rozwiązań i urzeczywistnianie ich w konkretnym planie działania.

ITIL Framework (CSI)

Pierwotnie wykorzystywany do zarządzania usługami IT, obecnie pozwala strukturalnie planować rozwój organizacji. Jest procesem planowania rozwoju usług. CSI przewiduje już na etapie projektowania stały rozwój usługi.

Prince

Metodyka zarządzania projektem, kładąca szczególny nacisk na uzasadnienie biznesowe przedsięwzięcia, jego organizację i odpowiedzialności poszczególnych ról w zespole projektowym, jak również uporządkowaną i logiczną kolejność działań kierownika projektu.

Scrum/Agile

Zarządzanie projektami rozwojowymi współtworzonymi z klientem. Nie według z góry ustalonego planu, lecz wobec aktualnych i zmieniających się potrzeb klienta. Kolejne etapy projektu są budowane w oparciu o produkt wytworzony w poprzednim etapie.